Meehelpen en meedenken


 

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie gaat om een actieve deelname aan allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd. Te denken valt dan aan het (mede) organiseren van het jaarfeest, het kopen en inpakken van sinterklaascadeautjes, het organiseren en helpen bij het kerstfeest, het paasfeest, de bibliotheek en hulp bij excursies en schoolreisjes. 
Ouderraad De Flevoparkschool heeft een ouderraad waarin 7 ouders zitting hebben. De directeur is bij elke vergadering aanwezig. De ouderraad organiseert en ondersteunt diverse activiteiten op school. Als een ouder lid wil worden van de ouderraad kan hij of zij zich melden via het mailadres: ouderraad@flevoparkschool.nl  
U kunt ook contact opnemen met Alwin van Halm, directeur van de school. 

 

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan voor inspraak. Elke school moet een MR hebben. De wet medezeggenschap onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. 
De MR mag alle onderwerpen bespreken die met de school te maken hebben. De medezeggenschapsraad heeft daarbij het recht op alle informatie voor het goed uitoefenen van zijn taak. De medezeggenschapsraad spreekt voor ouders, personeel en leerlingen. De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Het schoolbestuur heeft bij veel besluiten die het wil nemen de instemming nodig van de medezeggenschapsraad, voordat het bestuur de besluiten mag uitvoeren. De medezeggenschapsraad spreekt voornamelijk over te voeren beleid van de school. 

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad van de Flevoparkschool bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.  

Wilt u lid worden van de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen met Alwin van Halm, directeur van de school.