Ons onderwijs

Onze visie

Op het gebied van leren en ontwikkeling

 • Kinderen komen met plezier naar school en voelen zich veilig  in de groep
 • Ze krijgen les in een min of meer vaste groep leeftijdsgenoten, in een rijke, prikkelende en opgeruimde (overzichtelijke)  leeromgeving
 • Binnen de groep differentieert de leerkracht op drie niveaus
 • De kinderen krijgen een doelgerichte en activerende instructie van de leerkracht
 • We betrekken ze bij hun eigen leerproces; met eigen verantwoordelijkheid en lerend om eigen doelen te stellen
 • Leren verloopt zoveel mogelijk op een natuurlijke manier (ontdekkend en spelend) en is ‘betekenisvol’
 • De leerkracht biedt gevarieerde werkvormen aan (klassikaal, samen en individueel)
 • Per leerjaar is er overeenstemming over de doelen per vak- en ontwikkelingsgebied
 • Op de Flevoparkschool  werken we groepsdoorbrekend als we daarmee ons onderwijs meer passend en opbrengstgerichter kunnen maken. Bij uitzondering werken leerlingen op een eigen leerlijn.

 

Voor de toekomst van onze leerlingen ligt de nadruk in ons onderwijs op:

 • De Nederlandse taal
 • Zelfstandig kunnen werken en aanleren van een goede (gedisciplineerde) werkhouding
 • Kritisch leren denken en een onderzoekende houding
 • ICT basisvaardigheden, mediawijs zijn en kunnen werken met digitale leermiddelen
 • Sociaal vaardig en weerbaar zijn en respectvol omgaan met anderen en hun omgeving

 

Op het gebied van opvoeding en pedagogiek

 • We zien ouders als partners. We werken aan korte lijnen tussen school en ouders en een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van leerlingen
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen op school zich welkom voelt
 • Wij zorgen ervoor dat iedereen op school zich sociaal veilig voelt en voeren een anti-pest beleid
 • We hebben op school duidelijke (omgangs)regels en afspraken; we zeggen expliciet wat we van elkaar en van de kinderen en hun ouders verwachten
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toepassen van deze regels en afspraken
 • Verschillen tussen mensen zijn voor ons vanzelfsprekend. Wij proberen altijd te begrijpen wat we zien en horen en blijven in gesprek met ouders en hun kinderen
 • We tonen persoonlijke interesse en gaan professioneel met onze emoties om

 

Op het gebied van schoolontwikkeling en -organisatie

 • We hebben een efficiënte en ondersteunende overlegstructuur. Overleggen zijn met name onderwijs-inhoudelijk van aard
 • We werken in twee of drie bouwen
 • Op onze school hebben we welbewust geen continurooster. Onder meer vanwege het contact tussen collega’s waar we aan hechten. De overblijf is goed geregeld
 • We werken op school met goed onderbouwde protocollen
 • Team- en vakgroepafspraken leggen we en evalueren we regelmatig
 • We bieden leerlingen en ouders een ‘Leerlab’  na schooltijd
 • In school heerst rust. Klaslokalen en gangen zijn overzichtelijk ingericht
 • Diverse leerkrachten hebben zich gespecialiseerd in een vakgebied. Dit specialisme benutten we optimaal

 

Op het gebied van leiderschap, management en teamontwikkeling

Het management van de school:

 • Draagt (voortdurend) onze visie uit
 • Weet wat er speelt; is op de hoogte van het reilen en zeilen in klassen, heeft kennis van de opbrengsten en volgt de voortgang van de werkgroepen
 • Stimuleert en waardeert eigenaarschap en proactief gedrag van medewerkers
 • Ondersteunt medewerkers en is op de hoogte van ieders wel en wee
 • Spreekt medewerkers aan die zich niet conformeren aan de afspraken c.q. de visie van de school
 • Zorgt voor (met name) onderwijsinhoudelijke overleggen en stimuleert daarbij het coöperatief werken
 • Communiceert direct, positief en proactief
 • Investeert in een goede relatie met ouders en schept naar hen duidelijke verwachtingen

 

Leerkrachten op onze school:

 • Geven enthousiast les
 • Werken samen en helpen elkaar; spontaan en met behulp van overlegstructuren
 • Maken gebruik van elkaars talenten en deskundigheden
 • Zijn bereid te leren en durven fouten te maken
 • Zijn goed in lesgeven en het bieden van structuur
 • Krijgen en benutten hun autonomie; nemen initiatief en tonen eigenaarschap
 • Zijn ervan overtuigd dat datgene wat ze zien en horen in de groep en in de school te maken heeft met het eigen (lesgeef)gedrag; leerkrachten ‘reflecteren’
 • Communiceren direct en positief
 • Dragen uit: ‘Wij zijn één school’ en handelen daarnaar
 • Geven en ontvangen op positieve wijze feedback

 

Op het gebied van ontwikkelingen in de context van de school

 • We praten met onze leerlingen over actuele en relevante gebeurtenissen in ‘de wereld om je heen’
 • Wij stimuleren maatschappelijke betrokkenheid bij onze leerlingen
 • Ouders benaderen we als educatief partner bij de ontwikkeling van hun kind
 • We werken samen met diverse (advies- en hulp) organisaties voor leerlingen en/of ouders in de wijk