Schoolgids

 

Inhoud

 

1. Welkom op de Flevoparkschool 4

2. STAIJ (Samen Tussen Amstel en IJ).5

3. Onze uitdaging en waar staan wij voor?.6

4. Hoe werken wij?.7

5. Samenstelling team en verdeling taken schooljaar 2019-2020.8

6. Lokaalverdeling 2019-2020.9

7. Gymrooster.10

8. Leerlingenzorg.11

9. Ouder Kind Adviseur (OKA).13

10. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).14

11. Ouderbetrokkenheid, ouderkamer en oudercontactpersoon.16

12. Ouderparticipatie.18

13. Ouderbijdrage.19

14. Naschoolse activiteiten.19

15. Tussenschoolse opvang.19

17. Jumpin school/ gezonde school 20

18. Diverse zaken.21

19. Jaarkalender 2019-2020.23

1. Welkom op de Flevoparkschool

Wij heten iedereen van harte welkom op de Flevoparkschool. De Flevoparkschool is een basisschool voor kinderen vanaf 2 jaar tot en met 12/13 jaar.

Fijn dat uw kind hier op school zit of dat u van plan bent uw kind bij ons aan te melden. Samen met u zorgen we ervoor dat uw kind met plezier naar school gaat en veel leert.

De Flevoparkschool is een openbare school in de Indische buurt. Samen met andere instellingen maken wij ons sterk voor een fijne en veilige omgeving voor uw kind.

In deze schoolgids staat veel praktische informatie over het schooljaar 2019-2020 zoals schooltijden, de klassenindeling, de leerlingenzorg, roosters en nog veel meer.
Ook de jaarplanning staat in deze schoolgids.

Roept de schoolgids vragen bij u op of mist u informatie, laat het ons dan weten.

Kijk ook regelmatig in de Flevo Flits Ouder App en op onze websitewww.flevoparkschool.nlvoor actuele informatie.

De schoolgids blijft het hele schooljaar digitaal beschikbaar in de Ouder App. Wilt u toch liever een papieren versie ontvangen dan kunt u die ophalen bij Sharmila op de administratie.

Team Flevoparkschool

2. STAIJ (Samen Tussen Amstel en IJ)

Samen Tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, vormt het bevoegd gezag van 20 scholen waar ongeveer 600 professionals onderwijs verzorgen aan ruim 6000 kinderen.

STAIJ maakt deel uit van de federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam, een samenwerkingsverband van zeven besturen voor openbaar onderwijs.

Het bestuur van STAIJ heeft een koersplan. Ziehttps://samentussenamstelenij.nl/koersplan-staij-2019-2023/ Daarin zijn zes kern ambities geformuleerd. Dit plan is richtinggevend voor de schoolplannen van de scholen. Jaarlijks verantwoordt het bestuur het beleid in het jaarverslag.

STAIJ heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder.

Het College van Bestuur bestuurt de stichting. Het College van Bestuur bestaat uit één lid: de heer A. Jonk

<o:wrapblock><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

3. Onze uitdaging en waar staan wij voor?

Onze uitdaging

De Flevoparkschool staat middenin de samenleving: letterlijk en figuurlijk. Met onze locatie in Amsterdam Oost trekken we een heel diverse groep leerlingen aan, met verschillende culturele achtergronden. Hen voorbereiden op een kansrijke toekomst is onze missie en meteen een prachtige uitdaging. Daarbij tellen de ambities van de ouders mee, én onze eigen visie op goed onderwijs ‘naar ons hart’.

Hier staan we voor

- We leren en werken met plezier!

- Dat doen we in een omgeving die iedereen uitdaagt verder te groeien tot wat hij of zij wil zijn

- Daarbij tonen we waardering voor anderen en onze omgeving

Dat zie je dagelijks terug in onze zes kernwaarden:

 1. Plezier

Omdat leren en werken het best lukt als je er plezier in hebt.

 1. Uitdagend

Onze leerlingendagen we uit! Namelijk om het beste uit zichzelf te halen,  kritisch na te denken, te onderzoeken, verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken.  Zo zijn ze voorbereid op de volgende stappen in hun leven.

 1.  Groei

Veel leren, een brede ontwikkeling; dat is belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen. We richten ons op cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling én op bijvoorbeeld bewegen en expressie. Wij streven voor ieder kind naar het hoogst haalbare.

 1. Veilig & Waarderend

Op onze school zijn verschillen vanzelfsprekend. Bij ons kun je jezelf zijn en leer je daarnaast waardering te hebben voor anderen en je omgeving. Iedere leerling die we passend onderwijs kunnen bieden is welkom. We denken in mogelijkheden en kansen! We geven zoveel mogelijk positieve feedback.

 1. Professioneel

Onze teamleden zijn deskundig en betrokken. Wij werken samen, delen onze kennis en ondersteunen elkaar waar nodig. Met elkaar en met ouders communiceren we direct en éénduidig.. Vanuit onze professionaliteit gaan we het gesprek aan. Voor de ontwikkeling van onze leerlingen staan we schouder aan schouder met de ouders. Samen bereiken we het beste resultaat voor hun kind.

 1. Duidelijk en gestructureerd

Wij leren onze leerlingen zelfstandig te werken. In de school heerst rust. Ruimtes zijn overzichtelijk en netjes. Er zijn doorgaande leerlijnen op alle vakgebieden.

4. Hoe werken wij?

Ons onderwijs

De onderwijsorganisatie is ingericht volgens het leerstof-/ jaarklassensysteem. Alleen de groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld. In elke groep zijn (minstens) drie niveaugroepen geformeerd. Er wordt gebruik gemaakt van het GIP-model (Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) en het ADI-model (Activerende Directe Instructie).

<o:wrapblock>Afbeelding met buiten, grond, persoon, boom

Automatisch gegenereerde beschrijving<w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

5. Samenstelling team en verdeling taken schooljaar 2019-2020

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1-2 A

Nicolien/Natasja

Nicolien

Nicolien

Nicolien

Nicolien

Groep 1-2 B

Latifa

Latifa

Thea

Thea

Thea

Groep 1-2 C

Fatima

Fatima

Fatima

Fatima

Fatima

Groep 3 A

Heidi

Heidi

Heidi

Heidi

Heidi

Groep 3 B

Marieke

Marieke

Marieke

Marieke

vac

Groep 4 A

Monique

Monique

Monique

Monique

Monique

Groep 4 B

Mariëtte

Nurcan

Nurcan

Nurcan

Mariëtte

Groep 5 A

Astrid

Astrid

Astrid

Astrid

vac.

Groep 5 B

Ria

/Ria/Reni

Reni

Ria

Ria

Groep 6 A

Lisette

Wilco

Wilco

Lisette

Lisette

Groep 6 B

Johan

Johan

Johan/Anastasia

Johan

Johan

Groep 7 A

Henna

Henna

Henna

Henna

Henna

Groep 7 B

Marleen

Marleen

Marleen

Marleen

Marleen

Groep 8 A

Marietsia

Marietsia

Marietsia

Marietsia

Marietsia

Groep 8 B

Souhailla

Souhailla

Souhailla

Souhailla

Souhailla

Interne begeleiders                           : juf Saskia en vacature

Orthopedagoog                                  : juf Betty

Bouwcoördinatoren                           : juf Orpha(onderbouw), meester Wilco(bovenbouw)

Coördinator rekenen                          : juf Ria

Coördinator taal                                 : juf Monique

Coördinator VVE                                : vacature

Coördinator kunst en cultuur

en leerkracht beeldende vorming     : juf Agnes

Coördinatie naschoolse act.               : meester El Hassan, juf Michelle

Coördinator ICT                                  : meester Wilco

Management ass./ administratie      : juf Sharmila

Gymdocent groepen 6-7-8                 : meester El Hassan
Gymdocent groepen 1-2-3-4-5-6       : juf Heike / juf Michelle
Conciërges                                         : meester Jessy (ma/di/do/vrij) en meester Ben
RT/ ondersteuning                             : juf Louise, Marjo, Anastasia, Natasja en Haydee
Plusklas                                              : juf Orpha
OKA                                                    : juf Kim
Voorschool                                         : juf Marjolein, Nazia, Esmae en Belenesch

Het MT (managementteam) bestaat uit juf Orpha, juf Saskia, meester Wilco en meester Alwin

Directeur: de heer Alwin van Halm (maandag t/m vrijdag)

6. Lokaalverdeling 2019-2020

7 A

Henna

4 B

Nurcan

7 B

Marleen

4 A

Monique

IB

5 A

Ria/Reni

6 A

Johan

6 B

Lisette/Wilco

8 A

Marietsia

8 B

Souhaila

5 B

Astrid

      

voorschool

Voorschool

 3B

Marieke

3A

Heidi

1/2 C

Fatima

1/2 B

Latifa/Thea

1/2 A

Nicolien

      

7. Gymrooster

Gymrooster meester El Hassan

Maandag

Gymzaal Coenschool

08.30 – 10.15 uur

10.30 – 12.00 uur

-

13.15 – 14.15 uur

14.15 – 15.15 uur

Groep 6a

Groep 6b

-

Groep 7a

Groep 7b

Woensdag

08.30 – 10.15 uur

10.30 – 12.00 uur

Groep 8a

Groep 8b

Gymrooster juf Heike / juf Michelle

Maandag

Gymzaal Nautilus

08:30-09:15 uur

09:15-10:00uur

10:15-11:45 uur

-

13.15 – 14.15 uur

14.15 – 15.00 uur

groep 3a

groep 3b

groep 5a

-

Groep 4a

Groep 4b

Dinsdag

08:30-10.00 uur

10:15-11:00uur

11:00-11:45 uur

-

13.15 –13.55 uur

13.55 - 14.30 uur

14.30 – 15.00 uur

groep 5B

groep 3A

groep 3B

-

Groep 1/2A

Groep 1/2B

Groep 1/2C

 

 

8. Leerlingenzorg

Passend onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Maar wat als een kind om wat voor redenen dan ook meer ondersteuning nodig heeft? De leerkracht gaat dan in overleg met de ouders. Uiteraard kunnen ook de ouders het initiatief nemen. Samen met de intern begeleiders wordt gezocht naar de best passende onderwijsondersteuning, zodat uw kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Dit heet passend onderwijs.

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van leerlingen. Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, omdat het leren moeilijker gaat of de leerling bijvoorbeeld meerbegaafd is. Een leerling kan ook extra begeleiding nodig hebben vanwege gedragsproblemen of een beperking.

Is er meer nodig, dan wordt met de ouders besproken of en zo ja op welke wijze extra ondersteuning nodig is, of een arrangement binnen onze school of binnen ons schoolbestuur georganiseerd kan worden.

De wijze waarop passend onderwijs in Amsterdam is georganiseerd staat in het ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dit is te downloaden via:www.swvamsterdamdiemen.nl

Schoolondersteuningsprofiel
De leerlingen van onze school hebben veel behoefte aan taalstimulering. Woordenschat is een speerpunt in ons onderwijs. De leerlingen hebben veel visuele ondersteuning nodig en een rijke leeromgeving.

Ten behoeve van het omgaan met verschillen staan de onderwijsbehoeftes van het kind centraal. In de praktijk betekent dit:

 • ouders worden betrokken bij het onderwijs. School en ouders delen de zorg voor het kind, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid;
 • de positieve kenmerken van de leerling en zijn omgeving zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs;
 • wij sluiten aan bij wat het kind kan en dat wat het nodig heeft om verder te komen;
 • onze werkwijze is handelings- en opbrengstgericht met concrete (tussen)doelen en evaluaties;
 • hiervoor is nodig dat we werken met doorgaande leerlijnen binnen ons onderwijs, startend bij de Voorschool en tot de overstap naar het voortgezet onderwijs.Wij streven naar een doorgaande, optimale ontwikkeling voor elke leerling. De leerlingen die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze van een tutor (groep 1 en 2) of leerkrachtondersteuner (groep 3 t/m 8). De tutor/leerkrachtondersteuner geeft deze leerlingen pre-teaching, zodat zij mee kunnen doen met het standaardaanbod.

Leerlingen die bovengemiddeld scoren op methodegebonden en CITO toetsen gaan wekelijks naar de ‘plusklas’. De leerkracht die lesgeeft in de plusklas zorgt voor een uitdagend programma.

Volgen van de ontwikkeling en resultaten van de kinderen
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet. Via observaties en toetsen in alle groepen. Zowel methodegebonden toetsen als CITO toetsen worden afgenomen. De uitslagen van de methodegebonden toetsen en CITO toetsen worden administratief verwerkt in ParnasSys. Zo kunnen we zien of een leerling zich voldoende ontwikkelt.
 

Uitstroom in 2015 tot en met 2019

2015

2016

2017

2018

2019

Praktijkonderwijs

3

3

2

-

2

vmbobasis

9

3

6

2

5

vmbobasis/kader

4

6

2

2

4

vmbokader

7

4

2

3

5

vmbotheoretisch

7

6

5

2

9

vmbotheoretisch/havo

2

2

7

1

3

havo

8

9

7

7

8

havo/VWO

5

2

3

8

1

VWO

6

9

5

4

5

KOPKLAS

0

0

0

1

0


Zorgbreedteoverleg (ZBO)
In een Zorgbreedteoverleg  werkt onderwijzend personeel met de leerplichtambtenaar (op afroep), de Ouder- en Kindadviseur, de schoolverpleegkundige, adviseur passend onderwijs, de orthopedagoog, Ib-ers en directie en zo nodig andere zorgverlenende instanties samen om problemen van leerlingen op te lossen. De besprekingen worden drie keer per jaar georganiseerd op initiatief van de school.

Ouders worden van tevoren geïnformeerd door de leerkracht dat hun kind wordt besproken in het ZBO. De directeur van de Flevoparkschool zit deze bespreking voor.

Rapporten en KOL gesprekken
De kinderen ontvangen twee keer per schooljaar een schriftelijk rapport en eenmaal per jaar vindt een mondelinge rapportage plaats. Bij de start van het schooljaar wordt een start-/kennismakingsgesprek gehouden.

Al onze gesprekken zijn Kind- Ouder- Leerkracht gesprekken

KOL gesprek

Doel

begin van het schooljaar

start-/kennismakingsgesprek

Kennismaking

november

mondelinge rapportage

Voortgangsgesprek

februari

rapportgesprek

Voortgangsgesprek; uitreiking eerste rapport

juni/juli

rapportgesprek

Afrondingsgesprek;
uitreiking tweede rapport

 

9. Ouder Kind Adviseur (OKA)

Ouder- en Kindteam
In het Ouder- en Kindteam werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen en jeugdartsen. Ook wordt de jeugdgezondheidszorg vanuit de Ouder- en Kindteams aangeboden.

Ouder- en kindadviseur op onze school
Iedere Amsterdamse basisschool heeft een vaste ouder- en kindadviseur, jeugdarts en jeugdpsycholoog. Aanspreekpunt is de ouder- en kindadviseur. U kunt bij Kim van den Akker terecht met uw vragen of zorgen over bijvoorbeeld pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar zij kan u ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. De ouder- en kindadviseur is er ook om uw kind te helpen met tips, gesprekken of een training. Indien nodig kan zij de jeugdarts of jeugdpsycholoog uit het Ouder- en Kindteam betrekken.

Goed bereikbaar in de wijk en op school
Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houdt de ouder- en kindadviseur spreekuur in de wijk en op school. Zij is onafhankelijk van school en gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werkt zij samen met school.

Contact
Ouder- en Kindadviseur Kim van den Akker is op donderdag op school aanwezig. Verder is zij telefonisch bereikbaar (06-20258942) of via de mailk.vandenakker@oktamsterdam.nl. Meer informatie:www.oktamsterdam.nl;www.flevoparkschool.nl.  Ouders kunnen via de intern begeleiders ook contact leggen met Kim.

Gezondheidsonderzoek
Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt de gezondheid van vijf- en tienjarigen
op school onderzocht. Ouders krijgen hier bericht over. Negenjarigen krijgen een
oproep voor een inenting (BMR, DTP) en meisjes worden opgeroepen voor de HPV
vaccinatie in het jaar dat zij 13 worden.

 

10. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Vanaf de leeftijd van 2 jaar kunt u uw kind al plaatsen op onze voorschool. Op de voorschool vinden veel activiteiten plaats die aansluiten bij de basisschool. We werken nauw samen, zodat er sprake is van een doorgaande ontwikkeling. 

Activiteiten voor ouders in het schooljaar 2018-2019:

VVE thuis voor kleuters.
Dit is een cursus voor ouders van de groepen 1/2. De cursus wordt zesmaal per jaar gegeven. Elke bijeenkomst duur 1,5 uur en wordt in de ochtend gegeven. Onderwerpen die besproken worden zijn de vuistregels: kijk en luister naar je kind, praat met je kind, volg je kind, moedig je kind aan. Deze onderwerpen bespreek je met elkaar aan de hand van een thema. De ouders krijgen een werkboekje en een voorleesboekje per thema mee naar huis. Uit de werkboekjes wordt met elkaar gewerkt tijdens de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met de werkboeken. Tevens staan er activiteiten in.

Nederlandse les voor verschillende niveaus.
Vindt u het moeilijk om een KOL (kind-ouder- leerkracht) gesprek te voeren met een leerkracht of een gesprek bij de dokter? Wilt u uw woordenschat uitbreiden? We starten weer een cursus Taal en Ouderbetrokkenheid. De cursus duurt 1 jaar en is tweemaal per week. Ouders leren de Nederlandse taal steeds beter. Daarnaast worden er activiteiten besproken die ouders met hun kinderen thuis kunnen doen.

Ouderkameractiviteiten
Koffieochtenden in de ouderkamer. Op deze ochtend organiseren wij ook themaochtenden met onderwerpen zoals pesten, wat kun je er als ouder aan doen? Grenzen stellen, hoe doe je dat? Waarom gebruiken we in school LOGO 3000? Wat kunt u thuis doen om uw kind te helpen met taal? En waarom is dit zo belangrijk? Wat doe je met je puberende kind? Wat kan je als vader doen aan de opvoeding?

Er wordt een voorlichtingsavond/ -ochtend georganiseerd over de Taalspraakschool.

Verteltassen
Een Verteltas is een prachtig versierde tas waar materiaal in zit waarmee ouders hun kind kunnen helpen met de Nederlandse taal. Iedere Verteltas heeft een ander thema. In de Verteltas zit: een prentenboek, cd waarop het boek is ingesproken, een boek over het thema, werkjes en spelletjes over het thema, knuffels, speelgoed, verkleedkleren en nog veel meer.

<w:wrap anchorx="margin">  
</w:wrap>

11. Ouderbetrokkenheid, ouderkamer en oudercontactpersoon

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op het functioneren van leerlingen binnen de school. Dit betreft zowel de leerprestaties als het gedrag en de werkhouding van de leerlingen. Met name de ouderbetrokkenheid thuis blijkt een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het leersucces van leerlingen. Het is hierbij vooral van belang dat ouders met hun kinderen praten over wat er in de school gebeurt.

Doel van ouderbetrokkenheid is dat ouders met interesse en betrokkenheid de ontwikkeling van hun kind volgen.

Aspecten van ouderbetrokkenheid op de Flevoparkschool zijn:

 • Inloop. Elke dag staan in de groepen 1 t/m 3 en 4 spelletjes, (groep 4 tot de herfstvakantie), ontwikkelingsmateriaal en boeken klaar. De ouder is welkom om een activiteit met het kind uit te voeren als de schooldag begint.
 • Ouderbijeenkomsten. Op de Flevoparkschool worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Bij de start van een nieuw thema in groep 1/2 krijgen ouders uitleg over het thema en krijgt men bijvoorbeeld woorden, liedjes en activiteiten mee die ouders thuis met hun kind kunnen doen. Soms worden er ook boeken meegegeven, zodat ouders thuis samen met hun kind kunnen lezen.
 • Themabijeenkomsten. Enkele keren per jaar worden themabijeenkomsten gehouden. Onderwerpen kunnen zijn: bibliotheek, opvoedbureaus, voeding enz.
 • Er worden cursussen georganiseerd zoals ‘opvoeden doe je zo’ en taalcursussen
 • Koffieochtenden. Bij deze ochtenden staat de ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal.
 • Thema afsluitingen voor kinderen van de Voorschool en groep 1-2.

Elk jaar worden kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld. Kwantitatieve doelen zijn: zoveel mogelijk ouders bereiken. De betrokkenheid en inzet van ouders, zowel moeders als vaders, vergroten. Kwalitatieve doelen zijn: ouders betrekken bij het leren van hun kind(eren), ouders informeren over het leerproces en de geboden leerstof. Een kwalitatief doel is tevens een adequate vertegenwoordiging van ouders in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad.

<o:wrapblock><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

Ouders ontmoeten ouders

Er worden ouderavonden georganiseerd waar ouders elkaar ontmoeten en praten over opvoeden en dergelijke.

Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn:
Waar loop je tegenaan als alleenstaande ouder? Wat is de rol van de vader in de opvoeding? Hoe zorg je er voor dat we ons allemaal Amsterdammer en Nederlander voelen? Welke waarden en normen vinden we belangrijk voor onze kinderen?

De Flevoparkschool beschikt over een mooie en toegankelijke ouderkamer waar alle ouders van harte welkom zijn.

Voor de functie van oudercontactpersoon hebben wij op dit moment een vacature.

Contact
Wij vinden het contact met ouders uitermate belangrijk. Als er wat is, moet u als ouder niet wachten. Kom direct naar school. Spreek met de leerkracht van uw kind en/ of spreek met de directeur.

Flevoflits app
In 2019 zijn wij gestart met een app voor ouders. Via uw mobiele telefoon (maar het kan ook gewoon via uw computer) krijgt u alle belangrijke berichten voor de groep van uw kind binnen.

Wij willen ouders meer gaan vertellen wat wij op school organiseren en wij willen dat ook wat vaker laten zien

U moet zelf de app installeren en de inlogcode invoeren. De app in Play Store en AppStore van Apple heet social schools 3.0. Op school kunt u altijd hulp vragen bij juf Sharmila, meester Alwin of meester Wilco als het instellen niet lukt.

De persoonlijke inlogcode wordt op school eenmalig verstrekt. U kunt ervoor kiezen om deze als twee ouders allebei te installeren. Wij adviseren u dat te doen. Zeker omdat de ouder app gebruikt wordt als wij iemand met spoed moeten kunnen bereiken.

U kunt er voor kiezen om de app en inlogcode ook te delen met anderen, Bijvoorbeeld met iemand anders in de buurt als een oma, tante of buurvrouw. In noodgevallen ontvangen zij dan ook een bericht.

Geef altijd uw mobilenummers (graag meerdere nummers) door op de administratie.

12. Ouderparticipatie

Ouderparticipatie gaat om een actieve deelname aan allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd. Te denken valt dan aan het (mede) organiseren van het jaarfeest, het kopen en inpakken van sinterklaascadeautjes, het organiseren en helpen bij het kerstfeest, het paasfeest, de bibliotheek en hulp bij excursies en schoolreisjes.

Ouderraad
De Flevoparkschool heeft een ouderraad waarin 7 ouders zitting hebben. De directeur is bij elke vergadering aanwezig. De ouderraad organiseert en ondersteunt diverse activiteiten op school. Als een ouder lid wil worden van de ouderraad kan hij of zij zich melden via het mailadres:

ouderraad@flevoparkschool.nl

U kunt ook contact opnemen met Alwin van Halm, directeur van de school.

Medezeggenschapsraad
Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan voor inspraak. Elke school moet een MR hebben. De wet medezeggenschap onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad.

De MR mag alle onderwerpen bespreken die met de school te maken hebben. De medezeggenschapsraad heeft daarbij het recht op alle informatie voor het goed uitoefenen van zijn taak. De medezeggenschapsraad spreekt voor ouders, personeel en leerlingen. De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Het schoolbestuur heeft bij veel besluiten die het wil nemen de instemming nodig van de medezeggenschapsraad, voordat het bestuur de besluiten mag uitvoeren. De medezeggenschapsraad spreekt voornamelijk over te voeren beleid van de school.

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad van de Flevoparkschool bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders.

Wilt u lid worden van de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen met Alwin van Halm, directeur van de school.

Klacht
Als u een klacht hebt over de school kom dan direct naar school om er over te praten.

Is er sprake van een vertrouwenscrisis kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van STAIJ

Telefoon: 020-7163460

<o:wrapblock><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

13. Ouderbijdrage

Op de Flevoparkschool betaalt u geen ouderbijdrage. Voor de schoolreisjes en het kamp in groep 8 moeten de ouders wel betalen.

Voor het komend schooljaar is het bedrag voor schoolreisjes € 32,50 per kind.

Alle andere kosten zoals een cadeautje voor Sinterklaas etc. betaalt de school.

Als u door omstandigheden de kosten voor het schoolreisje niet kunt betalen, dan kan u contact opnemen met de directeur. Er wordt dan een regeling getroffen.
 

14. Naschoolse activiteiten

Op school kunnen de kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten. Diverse activiteiten worden aangeboden voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8. De activiteiten zijn van 15.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 12.15 tot 13.15 uur.

We bieden activiteiten aan zoals: hockey, koken, schaken, voetbal, techniek, basketbal, judo, kleuterracketsport, fashion, yoga, fitness. We huren daar ook mensen van buiten de school voor in.

Deelname is met ingang van schooljaar 2019-2020 niet meer gratis. De gemeente Amsterdam heeft besloten dat scholen een eigen bijdrage moeten vragen van 1 euro per keer. Voor ouders met een stadspas blijven de activiteiten wel gratis. Meer informatie ontvangt u op het moment dat wij met de activiteiten gaan starten.
 

15. Tussenschoolse opvang

<w:wrap type="square"> Diverse scholen zijn de afgelopen jaren overgegaan op een continurooster. Bij ons op school is onderzoek gedaan. De meeste ouders en ook wijzelf kiezen  bewust niet voor een continurooster. In de praktijk blijkt dat een continurooster te veel vraagt van de kinderen en de leerkrachten, omdat ze tussen de middag snel hun broodje op moeten eten en onvoldoende kunnen ontspannen. ‘s Middags zijn zowel de kinderen als de leerkrachten te moe en derhalve onvoldoende geconcentreerd wat vervolgens de resultaten negatief beïnvloedt.</w:wrap>

Uiteraard kunnen de kinderen gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Een team van bekwame leidsters staat elke dag (behalve de woensdag) klaar.

De kosten zijn € 1,- per kind per keer dat het overblijft. Vanaf het derde kind is het gratis. Dus u betaalt altijd maar maximaal € 2,- per dag. Woont u verder dan het Muiderpoortstation, de Zeeburgerdijk, de Schellingwouderbrug  en de Amstelkade, dan betaalt u altijd maar voor één kind.

16. Voorschoolse opvang

Op de Flevoparkschool is er ook voorschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur kan uw kind worden opgevangen op school. De kosten bedragen € 1,50 per keer. Juf Fatima, coördinator van de tussenschoolse opvang, regelt ook de voorschoolse opvang.

17. Jumpin school/ gezonde school

De Flevoparkschool is een Jumpin school. Ook is de school een gezonde school.

Een school mag zich Jumpin school noemen als een school voldoet aan de realisatie en inbedding van de Amsterdamse Doelen Gezond Gewicht.

Een gezonde leefstijl, gezonde voeding en een gezonde leeromgeving helpt kinderen zich beter te ontwikkelen. Als kinderen lekker in hun vel zitten, dan gaan de andere vakken zoals rekenen en taal ook beter. Met het vignet Jumpin school en gezonde school laat de Flevoparkschool zien dat we voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen die zijn opgesteld door beweegexperts en voedingsspecialisten.

Ook voor dit jaar spreken we voor de traktaties het volgende af:

 • Maak de traktatie gezond (geen chips, snoep), en klein, maximaal één ding per kind
 • Denk bijvoorbeeld aan fruit, eierkoek, een klein cadeautje mag ook
 • De leerkrachten hoeven geen traktatie.

Tijdens de ochtendpauze eten de kinderen groente en/of fruit en drinken zij water:

 • Geef uw kind wat groente of fruit mee en een beker/ bidon water. Hebt u geen bidon, dan kunt u er een krijgen op school.
 • Het eten tijdens de ochtendpauze is niet ter vervanging van het ontbijt. Een goed ontbijt is uitermate belangrijk. Uw kind moet immers hard werken.

<o:wrapblock><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

18. Diverse zakenSchooltijden

De schooltijden zijn voor alle klassen van 08.30 tot 12.00 uur en in de middag van 13.15 uur tot 15.15 uur. Op woensdag zijn de lessen van 08.30 tot 12.00 uur.

De lessen moeten beginnen om 8.30 uur, Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 8.20 uur op school komt?

Te laat komen

Zorg dat uw kind op tijd op school is. De deur gaat open tien minuten voor aanvang van de lessen. Het is voor uw kind en voor de klas uitermate vervelend als uw kind te laat komt. Het te laat komen wordt door ons geregistreerd.

Ziek

Als uw kind ziek is, dan dient u dit voor 08.30 te melden bij de administratie. Als uw kind ongeoorloofd afwezig is, is de school verplicht dit onmiddellijk te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.  

Verlof

Indien u verlof voor uw kind wilt aanvragen, dient u hiervoor het aanvraagformulier “verlof wegens gewichtige omstandigheden” in te vullen. Het formulier kunt u afhalen bij de administratie. In de Leerplichtwet staat de term “gewichtige omstandigheden” uitgelegd. Hier kan bijvoorbeeld onder worden verstaan een verhuizing (één dag), het bijwonen van een huwelijk of het overlijden van een familielid. U dient bij uw aanvraag bewijsstukken in te leveren, zoals bijvoorbeeld de uitnodiging voor een huwelijk.

U kunt geenextra verlof aanvragen:

 • voor of na de zomervakantie of andere vakantie
 • voor familiebezoek in het buitenland
 • voor goedkope tickets in het laagseizoen (of net voor/na de zomervakantie)
 • omdat er al tickets gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • i.v.m. vakantiespreiding
 • omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
 • vanwege eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte

Voor een goede afhandeling is het van belang dat u de aanvraag zo vroeg mogelijk indient. Wanneer er sprake is van een overtreding, riskeert u een boete. Voor en na de zomervakantie wordt er door de leerplichtambtenaar extra gecontroleerd.

Schooltandarts

Tweemaal per jaar komt de schooltandarts. Het is een voorrecht dat de schooltandarts op school komt en de gebitten controleert. Een goed bijgehouden gebit gaat een leven lang mee. Wees dus zuinig op de gebitten van uw kinderen, laat ze naar de tandarts gaan en zorg ervoor dat uw kind elke dag goed poetst.

Jarig

Als uw kind jarig is, wil het graag de kinderen trakteren. Ook willen de kinderen alle leerkrachten trakteren. Dat hoeft helemaal niet. Willen de kinderen toch iets uitdelen; zorg dan voor iets dat gezond is.

Privacy

Soms worden op school foto’s gemaakt of wordt er gefilmd. Via de ouder app kunt u toestemming geven of u kind wel of niet op de foto mag. U kunt deze toestemming ieder moment wijzigen.  

Wij vragen ouders op school terughoudend te zijn met het maken van foto’s en films. De school is niet verantwoordelijk voor ouders die op school  foto’s en of filmpjes maken en deze delen op social media.

Om de privacy te beschermen worden er geen persoonlijke gegevens als telefoonnummers en adressenlijsten van kinderen of van hen die op een andere manier bij school betrokken zijn, op de website, in de ouderapp of in de schoolgids geplaatst.

<o:wrapblock><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></o:wrapblock>

 

19. Jaarkalender 2019-2020

Deze kalender is opgesteld in augustus 2019. Er kunnen wijzigingen in het schooljaar plaatsvinden. Kijk daarom vooral altijd in de Ouder App. In die kalender vindt u altijd de laatste informatie.

 

augustus

 

ma 26 aug

Studiedag - kinderen hele dag  vrij

 

di 27 aug

1e schooldag

 

september

 

woe  4 sept

Studiedag - kinderen hele dag  vrij

 

ma 9 sept

Vaderavond

 

ma 16 t/m don 19 sept.

Kind-ouder-leerling gesprekken 1e ronde

 

vrij 20 sept

Buurtfeest - Kinderen ’s middags vrij

 

ma 30 sept

Algemene ouderavond

 

oktober

 

di 1 okt

Studiedag - kinderen hele dag  vrij

 

woe 2  t/m zon 13 okt.

Kinderboekenweek

 

do 17 okt

Studiedag – kinderen hele dag vrij

 

vrij 18 okt.

Studiedag – kinderen hele dag vrij

 

zat  19  t/m zon 27 okt.

herfstvakantie

 

november

 

ma 11 nov

Vaderavond

 

woe 13 nov

Studiedag – kinderen hele dag vrij

 

ma 18 t/m vrij 22 nov.

Kind-ouder-leerling gesprekken 2e ronde

 

ma 25 nov

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

december

 

don  5 dec.

ochtend: Sintviering - Kinderen ’s middags vrij

 

do 19 dec.

Kerstdiner  ’s avonds -  Kinderen ‘s middags vrij

 

vrij 20 dec.

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

zat 21 dec t/m zon 5 jan

kerstvakantie

januari

 

ma 13 jan

Vaderavond

 

di 14 jan

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

woe 22 jan. t/m zat 1 febr.

Nationale voorleesdagen

 

ma 27 jan. t/m vrij 31 jan

Adviesgesprekken groep 8 leerlingen

 

februari

 

do 6 febr

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

zat 15  t/m zon 23 febr.

voorjaarsvakantie

 

Ma  24 febr. t/m vrij 28 febr

Rapport gesprekken

 

maart

 

di 2 maart

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

do 19 maart

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

do 26 maart

Schoolfotograaf

 

april

 

do 19 apr.

Paasviering  school tot 14.00 u

 

vrij 10 april

Goede vrijdag -kinderen hele dag vrij

 

ma 13 april

2e Paasdag -kinderen hele dag vrij

 

ma 20 + di 21 april

eindtoets groep 8

 

woe 22  apr t/m zon 8 mei

meivakantie

 

mei

 

vrij 15 mei

Iftar

 

ma 18 mei

Vaderdag

 

do 21 en vrij 22 mei

Hemelvaarsdag en de dag na - kinderen 2 dagen vrij

 

juni

 

ma 1 juni

2e Pinksterdag – Kinderen vrij

 

di 9 juni

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

vrij 19  juni

schoolreisdag gr 1 t/m 7

 

ma 22 t/m vrij 26 juni

Rapportgesprekken

 

vrij 29 juni

Afscheidsavond gr 8

 

juli

 

woe 1 juli

Keti Koti/zomerfeest

 

do middag 2 juli

Studiemiddag - Kinderen ’s middags vrij

 

vrij 3 juli

Studiedag – kinderen hele dag vrij

 

Zat 4 juli t/m zon 16 aug

zomervakantie

 

augustus

 

ma 17 aug

Studiedag - kinderen hele dagen  vrij

 

di 18 aug

1e schooldag